Over dit tijdschrift

Het Tijdschrift voor OnderwijsPraktijk Studies (TOPS) is een digitale uitgave voor en over praktijkgericht onderwijsonderzoek in Nederland. Het tijdschrift biedt onderwijsonderzoekers, studenten en professionals die actief zijn in alle sectoren van het onderwijs een platform om hun onderzoek open-access te publiceren.

TOPS publiceert artikelen voor iedereen met een interesse voor praktijkgericht onderzoek en de meerwaarde daarvan voor de onderwijspraktijk. TOPS richt zich met name op het bereiken van onderwijsonderzoekers, zittende en toekomstige leraren en schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders en beleidsmakers. Artikelen in TOPS richten zich op alle sectoren in het (speciaal) onderwijs – po, vo, mbo, hbo en universiteit.

De redactie van TOPS bestaat uit een groep enthousiaste onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals die kennisbenutting van praktijkgericht onderwijsonderzoek hoog in het vaandel hebben. De redactie selecteert jaarlijks drie thema’s door deze uit het onderwijsveld op te halen. Dit gebeurt in samenwerking met het Lerarencollectief en de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs. Dit doen we aan de hand van een poll onder onderwijsprofessionals en -onderzoekers. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om doorgaand artikelen met een vrij thema te publiceren.

Doelstellingen en reikwijdte

TOPS richt zich op de publicatie van onderzoeksartikelen over uitgevoerd onderwijsonderzoek waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de praktische toepassing en/of doorwerking van onderzoeksbevindingen en ontwikkelde methodieken in de praktijk. TOPS wil hiermee bijdragen aan het beschikbaar maken van praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs, professionalisering van leraren en onderzoekers en het bevorderen van een onderzoekscultuur op scholen in Nederland. Met de artikelen in TOPS slaan we een duidelijke brug tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.

Uitgever

TOPS wordt uitgegeven bij openjournals.nl. TOPS is een gezamenlijk initiatief van de instituten waar de redactieleden werkzaam zijn in samenwerking met de po-raad.

Publicatiefrequentie

TOPS bestaat uit themanummers (verschijnt drie keer per jaar) en een aantal artikelen die gedurende het jaar los van de themanummers worden gepubliceerd. Elk themanummer bestaat uit een voorwoord gevolgd door vier artikelen die ingaan op een specifiek thema. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over een bepaalde onderwijstheorie, een maatschappelijk en/of politiek onderwijs gerelateerd thema of over een onderzoeksparadigma of onderzoeksmethodiek. Het voorwoord belicht de aanleiding en het belang van de artikelen, die in het themanummer aan bod komen, voor de praktijk. Vervolgens wordt in elk van de vier onderzoeksartikelen verslag gedaan van een onderzoek in de onderwijspraktijk of wordt fundamenteel onderzoek vertaald in concrete handvatten en inzichten voor de praktijk.

Open Access-beleid

TOPS publiceert regelmatig onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd en biedt daarom onmiddellijke open toegang tot de inhoud hiervan. Het open access beleid van TOPS is tevens gebaseerd op het beginsel dat vrije toegankelijkheid tot onderzoek een grotere nationale uitwisseling van kennis bevordert.

Archiveringsbeleid

Alle artikelen van TOPS zijn online beschikbaar in open access. De archiveringsdiensten Portico en het PKP Preservation Network verzekeren de permanente archivering van alle artikelen die TOPS heeft gepubliceerd. TOPS moedigt auteurs tevens aan om hun publicatie in hun institutionele archief te deponeren.