Auteursrichtlijnen

LAY-OUT RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

Aanleveren voorblad en artikel

Lever een apart voorblad in met daarop de volgende gegevens: titel van het artikel (met eventueel ondertitel), Voornamen en achternamen van de auteur(s), contactgegevens en e-mailadres, organisatie en datum van inzending. Uw onderzoeksartikel levert u in een ander bestand geanonimiseerd aan. TOPS is een digitale uitgave voor en over praktijkgericht onderwijsonderzoek in Nederland, daarom staan we alleen Nederlandstalige artikelen toe.

Graag het voorblad en uw artikel in Word aanleveren in ‘platte tekst’, dat wil zeggen:

 • zo min mogelijk opmaak, maar cursiveringen wel aangeven in de tekst (zie ‘cursiveren’);
 • niet inspringen;
 • geen automatische lijstjes;
 • maximaal 5000 woorden exclusief referenties;
 • pagina’s zijn voorzien van paginanummering;
 • geen omkaderingen.

Stijlen voor vormgeving

Om toch het onderscheid te maken in soorten tekst (lopende tekst, koppen, tussenkoppen en bijschriften) graag onderstaande stijlen gebruiken:

TITEL VAN HET ARTIKEL (Kapitalen)

Paragraaf (Cursief)

Subparagraaf (Onderlijnd)

APA-richtlijnen

Het artikel dient de APA-richtlijnen te volgen, gebaseerd op de zevende editie (2019), zie: APA Engels en in het Nederlands: APA NL.

Daarbij gaat het vooral om de literatuurverwijzingen in de tekst, om de referentielijst bij het artikel en de opmaak en het labelen van tabellen en figuren.

Referenties

 • De bronnen worden genoemd onder het tussenkopje ‘Referenties’.
 • De referentielijst is handmatig opgemaakt, dus geen automatische bronverwijzing gebruiken.
 • Bronnen zijn gecheckt:
  • Alle geciteerde bronnen staan in de referenties;
  • Alleen geciteerde bronnen in de referenties;
  • Bronnen zijn genoteerd volgens bovengenoemde APA-richtlijnen;
  • Waar mogelijk wordt (ook) de digitale versie van de bron vermeld;
  • Waar de bron een ander artikel uit TOPS betreft, voeg dan ook de website https://tijdschrifttops.nl/ toe aan de bronvermelding.

Illustraties, figuren en tabellen

Illustraties, figuren en tabellen graag los aanleveren in een zo hoog mogelijke resolutie (>1,5MB). De gewenste positionering (bij benadering) kan in het Word-document aan worden gegeven met

[FIGUUR/TABEL X ONGEVEER HIER]

Bijschriften komen boven tabellen en onder figuren.

Citeren

Letterlijke citaten komen tussen dubbele aanhalingstekens. Bij de referentie wordt een paginanummer geplaatst.

Cursiveren

 • Buitenlandse termen en woorden alleen de eerste keer cursief schrijven.
 • Boek-, tijdschrift- en krantentitels.

Engelse titels

 • Engelse titels van boeken, hoofdstukken in boeken en van tijdschriften alleen met een beginkapitaal noteren.
 • Engelstalige titels van tijdschriften wél met kapitalen en daarbij de schrijfwijze van het tijdschrift zelf volgen.

Afkortingen

Afkortingen in de lopende tekst uitschrijven.

Gedachtestreepjes

Voor gedachtestreepjes de lange variant gebruiken.

Aanbevolen opbouw van het onderzoeksartikel

TITEL

Abstract

volledige redeneerlijn van het artikel; max 250 woorden

Inleiding

Praktijkvraagstuk + theoretische verankering

Onderzoeksvraag

Onderzoeksaanpak

methodologische verantwoording (waarbinnen ook schets van de context)

Resultaten

Verloop van het onderzoek

Resultaten voortkomend uit dataverzameling en -analyse

Reflectie

Referenties

 

INDIENINGSPROCEDURE

Auteurs:

 1. Check onze beoordelingscriteria;
 2. Volg onze lay-out richtlijnen;
 3. Dien uw artikel in via de TOPS website:

Redactie en review:

 1. Checkt of het artikel ontvankelijk is door ingevoerde metadata op volledigheid te checken en na te gaan of is voldaan aan omvang, taal, stijl en formele vormvereisten (zie 3. Ontvankelijkheidscriteria). Auteurs ontvangen afhankelijk daarvan het artikel retour of een bevestiging van ontvangst.
 2. De redactie maakt uit de ontvankelijk geachte manuscripten een voorselectie van ingediende artikelen die we vervolgens doorsturen voor een peerreview
 3. Ontvankelijk geachte manuscripten sturen we vervolgens door voor een peerreview
 4. vraagt twee reviewers het artikel te beoordelen en zij krijgen daarvoor zes weken de tijd (langer bij vakanties). Daarna volgt een herinnering door de redactie. De beoordeling is anoniem, zowel aan de auteurs als de beoordelaarskant.
 5. Bij de beoordeling maken de redactieleden gebruik van de beoordelingscriteria (zie 4. Beoordelingscriteria reviewers). Op basis van deze criteria worden scores per onderdeel weergegeven met eventueel een toelichting. Commentaren en voorstellen tot wijzingen kunnen ook in het artikel zelf worden geplaatst, bijvoorbeeld met ‘track changes’.
 6. De twee beoordelingen worden verzameld door de redactie die vaststelt of de beoordelingen (enigszins) overeenstemmen. Bij onenigheid treedt een van de redactieleden op als de derde beoordelaar of intermediair. Indien nodig kan ook een ander redactielid of een extern specialist benaderd worden.

Auteurs krijgen van de redactie de beoordeling toegestuurd. De uitslag varieert van:

 • Afwijzen, te weinig idee en basis voor een TOPS-bijdrage;
 • Waardevol als idee, maar nog lang niet geschikt als TOPS-bijdrage;
 • Zeker plaatsbaar, maar aanpassingen gewenst;
 • TOP!

Na de review:

 1. Auteurs kunnen door onze redactie in de gelegenheid worden gesteld om hun artikel te herzien, maar ze kunnen daar ook vanaf zien. Bij afzien van herschrijven wordt dat gemeld aan de redactie. Bij herschrijven wordt een herziende schone versie ingeleverd én een versie waarin de aangebrachte wijzigingen zichtbaar zijn. Bij de opmerkingen op ons beoordelingsformulier wordt aangegeven hoe daarop gereageerd is. Dit alles (schone versie, versie met wijzigingen en een reactie op de opmerkingen van de reviewers) worden weer via de site van TOPS ingediend.

Reviewen bij herindiening:

 1. De redactie stuurt – indien dat nodig wordt geacht – het herziende artikel weer door voor beoordeling naar een of beide reviewers;
 2. Als het herziende artikel goedgekeurd is door de reviewers wordt dit aan de redactie gemeld. Deze stuurt het door naar de auteurs, met het verzoek er een definitieve en publiceerbare versie van te maken.

Als uw artikel is geaccepteerd voor publicatie:

 1. De auteurs maken de definitieve versie van hun artikel en dienen deze weer in via onze TOPS website

Eindredactie:

 1. De auteurs krijgen een geredigeerde versie voorgelegd met daarin het verzoek in te stemmen met de aangebrachte verbeteringen.
 2. Auteurs lezen het artikel door en kunnen minimale wijzigingen doorgeven aan onze vormgever. De vormgever voert deze wijzigingen door

Publicatie:

 1. Artikelen worden op volgorde van goedkeuring geplaatst in het eerstvolgende nummer waarin plaats is. De wachttijden voor plaatsing zijn beperkt tot maximaal een half jaar. De ervaring leert dat de termijn tussen insturen en plaatsing het meest afhangt van de tijd die de auteurs nodig hebben om te herschrijven.
 2. De auteurs worden door de redactie op de hoogte gesteld van publicatie in TOPS. Zij kunnen dan zelf de definitieve versie van hun artikel inzien – volledig open-access dus.