Inzendingen

Dien een nieuw artikel in of Bekijk uw inzendingen die in behandeling zijn.
Nog geen gebruiker? Registreer u om een bijdrage te kunnen indienen.

TOPS artikelen met een vrij thema

De redactie van TOPS kan jaarlijks doorgaand een beperkt aantal artikelen plaatsen over praktijkgericht onderwijsonderzoek naar een thema naar keuze, die buiten onze themanummers om worden gepubliceerd. We nodigen auteurs van harte uit om hun manuscript in te dienen – zie hiervoor ook de richtlijnen voor auteurs.

Dien een artikel in met een vrij thema.

TOPS themanummers 2024-2025

TOPS publiceert jaarlijks drie themanummers. Elk themanummer bestaat uit een voorwoord gevolgd door vier artikelen die ingaan op een specifiek thema. Op basis van een inventarisatie onder onderwijsprofessionals heeft de redactie van TOPS een selectie gemaakt van thema’s die komend jaar aan bod zullen komen. Lees hieronder de thema’s voor 2024-2025 en de procedure voor het indienen van artikels.

1. Burgerschap
2. Netwerkleren
3. Zelfregulerend leren

Burgerschap

In dit themanummer verwelkomen we bijdragen waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar aspecten van burgerschapsonderwijs, zoals de ontwikkeling van een curriculum voor burgerschap, de didactiek, of het meten van burgerschapscompetenties,. Daarnaast is er in dit themanummer ook ruimte voor meer theoretische beschouwingen over burgerschap, en de betekenis daarvan voor de keuzes die scholen maken voor de manier waarop ze het burgerschapsonderwijs invullen. Bijdragen kunnen zich richten op alle onderwijssectoren.  

Indienen en procedure
Deadline bijdragen: 1 oktober 2024
Beoordeling: oktober 2024 – januari 2025
Herziening artikels: januari 2025
Publicatie themanummer: vanaf april 2025

Dien een nieuwe bijdrage in voor de sectie Burgerschap.

Netwerkleren

Netwerkleren als manier van docentprofessionalisering is bezig met een opmars. Ook in (regionale) samenwerkingsverbanden onderwijs-werkveld. 

 Dat is niet verwonderlijk aangezien het interprofessioneel samen leren in een groep van (aanstaande) professionals op basis van authentieke praktijkproblemen uit kan monden in duurzame ontwikkeling en innovatiekracht. Dit klinkt mooi, maar Netwerkleren gaat niet vanzelf en behoeft dus facilitering. Dit themanummer richt zich op het publiceren van praktijkartikelen die inzicht bieden in Netwerkleren van (aanstaande) professionals in diverse onderwijscontexten en samenwerkingsverbanden, factoren die daar mogelijk mee samenhangen, belangrijke voorwaarden en rollen, de behoefte aan een curriculum dat professionals voorbereidt op deze belangrijke competentie, de wijze van sturing, kwaliteitsbewaking en verduurzaming, en effecten van Netwerkleren op leerprocessen en -opbrengsten. De artikelen in dit themanummer bieden samen een synthese van de state-of-the-art kennis uit praktijkgericht onderwijsonderzoek over Netwerkleren voor de onderwijspraktijk in alle sectoren. 

Indienen en procedure
Deadline bijdragen: 1 februari 2025Beoordeling: februari 2025 – mei 2025Herziening artikels: mei 2025Publicatie themanummer: vanaf augustus 2025

Dien een nieuwe bijdrage in voor de sectie Netwerkleren.

Zelfregulerend leren

In de afgelopen jaren zien we dat er in toenemende mate aandacht is voor zelfregulerend leren in het funderend, middelbaar en hoger onderwijs. Dit themanummer richt zich op het publiceren van praktijkartikelen die inzicht bieden in het zelfregulerend leren van leerlingen of studenten, factoren die daar mogelijk mee samenhangen, welke ondersteuning mogelijk is en/of welke effecten dit heeft op het leren. Verder verwelkomen we bijdragen die ingaan op de rol van de leraar, docent of schooleider bij het bevorderen van het zelfregulerend leren en hoe ze hierin geprofessionaliseerd kunnen worden. De artikelen in dit themanummer bieden samen een synthese van de state-of-the-art kennis uit praktijkgericht onderwijsonderzoek over zelfregulerend leren voor de onderwijspraktijk. 

Indienen en procedure
Deadline bijdragen: 1 juni 2025
Beoordeling: juni 2025 oktober 2025
Herziening artikels: oktober 2025
Publicatie themanummer: vanaf december 2025

Dien een nieuwe bijdrage in voor de sectie Zelfregulerend leren.

Peerreview-procedure

Na publicatie van de call voor elk themanummer (drie keer per jaar) kunnen manuscripten via deze site worden ingediend. Eerst bepalen we of manuscripten ontvankelijk zijn door de punten uit de checklist voor het voorbereiden van een inzending na te gaan. Uit de ontvankelijk geachte manuscripten maken we een voorselectie van ingediende artikelen die we vervolgens doorsturen voor een peerreview. Wij vragen twee reviewers (uit de redactie en/of netwerk van onderwijsprofessionals en onderzoekers) om elk manuscript te beoordelen aan de hand van een beoordelingsrubric (zie dit document); dit geldt ook voor de manuscripten die los van een themanummer zijn ingediend. De uitslag van de peerreview varieert van:

  • afwijzen, niet geschikt als artikel in TOPS,
  • zeker interessant voor TOPS maar behoeft nog wat wijzigingen,
  • accepteren met kleine wijzigingen
  • accepteren in huidige vorm.

Kwaliteit van het praktijkgericht onderwijsonderzoek waarover wordt gerapporteerd en het verwachte belang voor de onderwijspraktijk staan in deze besluitvorming voorop.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.

Hierbij bevestig ik dat het praktijkgericht onderwijsonderzoek dat in het artikel wordt gerapporteerd voldoet aan de ethische richtlijnen, inclusief naleving van de wettelijke vereisten met betrekking tot de verzameling, verwerking en opslag van onderzoeksgegevens (zie hiervoor de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit).

De bijdrage voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in richtlijnen voor auteurs.

De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift.

Het ingediende bestand is een OpenOffice-, Microsoft Word-, of RTF-document.

Indien beschikbaar, worden DOI's aan de referenties toegevoegd.

De tekst is enkelzijdig gespatieerd en heeft een 12-punts lettertype.

 

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen.